วิสัยทัศน์

สาขางานไฟฟ้าเป็นแหล่งความรู้เฉพาะสาขางานจะมุ่งผลิตนักเรียนให้มีความรู้ ทักษะที่ถูกต้อง ตามหลักวิชา สามารถเข้าแข่งขันในตลาดแรงงานได้

พันธกิจ

สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนกคนมีโอกาสได้รับความรู้เท่าเทียมกัน พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทุกๆกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีได้มีโอกาสเรียนเต็มศักยภาพ และจัดการศึกษาตามหลักวิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชน

หลักสูตรการเรียนการสอน

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

8

จำนวนครูผู้สอน

200

จำนวนนักเรียน ปวช.

80

จำนวนนักเรียน ปวส.

10

จำนวนห้องเรียน