บุคลากรในแผนก

Image
นายเฉลย ทรัพย์มา
หัวหน้าแผนก
Image
นายศิริชัย บุญมาตุ่น
ครูผู้สอน

Image
นายรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
ครูผู้สอน
Image
นางสาวยุวดี มณีจารุบวร
ครูผู้สอน
Image
นายประยุทธ เกิดใกล้รุ่ง
ครูผู้สอน
Image
นายณัฐพงศ์ ภู่สกุล
ครูผู้สอน
Image
นายณัฐพล พงษ์พิมพ์
ครูผู้สอน
Image
ว่าที่ร.ต.สุทัศน์ วิเชียร
ครูผู้สอน