ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

 

 

 

 

นางยุวนิตย์ ศรศิลป์

ประธานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ว่าที่ร้อยตรี โกศล ภิญโญ

รองประธานศูนย์บ่อเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

นายอุดม หิรัญพันธู์

หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม

นายชยางกูร ไชยวงศ์

หัวหน้างานวิจัย

นางสาวจันทรา สุทธิกรณ์

เจ้าหน้าที่

นายเฉลย ทรัพย์มา

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายอุดม หิรัญพันธุ์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายดานัส สบายใจ

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

นายศักดิ์ชัย ยอดลำ้

หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ

นางสุพร วัฒนประทีป

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวจันทร์เพ็ญ โชคธนานุกูล

หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี

 

นางอุษณิษา ยอดพิจิตร

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

นางสาวจามจุรีย์ มั่นคง

ครูที่ปรึกษาธุรกิจ

นางสาวดวงฤดี สังข์ทอง

ครูที่ปรึกษาบัญชี