ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

 

 

 

 

                      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา  หมายถึงหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา             จัดตั้งขึ้นในทุกๆสถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถ               ของนักเรียน - นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนำความรู้ทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเสริม             ประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะประกอบธุรกิจเป็นของตนเองหรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม             ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

            กลุ่มเป้าหมาย
            1.  กลุ่มเป้าหมายภายในสถานศึกษา  ได้แก่นักเรียน - นักศึกษา  ที่ศึกษาอยู่ภายในสถานศึกษา
            2.  กลุ่มเป้าหมายนอกสถานศึกษา  ได้แก่  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มพัฒนาสตรี  กลุ่ม OTOP                   ศิษย์เก่า  ผู้ว่างงานและประชาชนที่สนใจ

 
                            

                       วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  ได้จัดทำขึ้นตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ-                          การอาชีวะศึกษา เพื่อให้นักเรียน - นักศึกษา หรือบุคคลภายนอกที่สนใจในการศึกษาการทำธุรกิจ                               เชิงพาณิชย์ ได้เริ่มเรียนรู้การทำธุรกิจของตนเอง