ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

 

 

 

ปฏิทินการดำเนินงาน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปีการศึกษา  2560

กิจกรรม

เดือน

พ.ศ.

1.  บริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะให้มีศักยภาพตามภารกิจ

 

ตลอดปี

2.  การส่งเสริมธุรกิจที่ดำเนินการต่อเนื่อง/ต่อยอดธุรกิจ

 

ตลอดปี

3.  การส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่

 

 

     3.1  ประชาสัมพันธ์โครงการบ่มเพาะ

พฤษภาคม

2560

     3.2  ดำเนินการบ่มเพาะฯ

มิถุนายน  ถึง  กรกฎาคม

2560

     3.3  ส่งเสริมการทำธุรกิจ

สิงหาคม  ถึง  ธันวาคม

2560

     3.4  นิเทศติดตามผล

กันยายน  ถึง  ธันวาคม

2560

4.  รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ

มกราคม

2561

5.  รายงานผลการดำเนินงานทางออนไลน์

กุมภาพันธ์

2561

6.  ประเมินผลระดับสถานศึกษา

มีนาคม

2561

7.  ประเมินผลระดับอศจ.

มิถุนายน

2561

8.  ประเมินผลระดับภาค

สิงหาคม

2561

9.  ประเมินผลระดับชาติ

กันยายน

2561

10.  สอศ.  มอบโล่รางวัล

เมษายน

2562

 

ปฏิทินการดำเนินงาน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ร่าง)

กิจกรรม

เดือน

พ.ศ.

1. บริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะให้มีศักยภาพตามภารกิจ

 

ตลอดปี

2. การส่งเสริมธุรกิจที่ดำเนินการต่อเนื่อง/ต่อยอดธุรกิจ

 

ตลอดปี

3. ประชาสัมพันธ์โครงการบ่มเพาะ                    ปีงบประมาณ 2561

มิถุนายน

2561

4. ประเมินผลระดับอศจ.  ปีงบประมาณ 2560

มิถุนายน

2561

5. ดำเนินการบ่มเพาะฯ ปีงบประมาณ 2561
5.1  อบรมการเขียนแผนธุรกิจและประกวด
5.2  ศึกษาดูงาน

มิถุนายน  ถึง  กรกฎาคม

2561

6. ประเมินผลระดับภาค  ปีงบประมาณ 2560

สิงหาคม

2561

7. ส่งเสริมการทำธุรกิจ ปีงบประมาณ 2561

สิงหาคม  ถึง  ธันวาคม

2561

8. นิเทศติดตามผล ปีงบประมาณ 2561

กันยายน  ถึง  ธันวาคม

2561

9. ประเมินผลระดับชาติ  ปีงบประมาณ 2560

กันยายน

2561

10. รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561                    ให้ผู้บริหารทราบ

มกราคม

2562

11. รายงานผลการดำเนินงานทางออนไลน์ ปีงบประมาณ 2561

กุมภาพันธ์

2562

12. ประเมินผลระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561

มีนาคม

2562

13. ประเมินผลระดับอศจ.  ปีงบประมาณ 2561

มิถุนายน

2562

14. ประเมินผลระดับภาค  ปีงบประมาณ 2561

สิงหาคม

2562

15. ประเมินผลระดับชาติ  ปีงบประมาณ 2561

กันยายน

2562

16. สอศ.  มอบโล่รางวัล  ปีงบประมาณ 2561

เมษายน

2563