หัวข้อ : พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล (Up-skill / Re-skill)
วันที่โพสต์ : 2024-05-08 17:10:17 ผู้โพสต์ : งานประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์