# Name
1720 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลได้จัดทำอาหารเพื่อส่งอาหารประจำจังหวัด สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
1721 กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ศสร. โครงการปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 24–26 เมษายน 2567