# Name
995 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2566 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
996 พิธีซ้อมรับประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565