# Name
1240 เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการตลาด และคุณครูประจำแผนกวิชาการตลาด ในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา "ระดับชาติ" ประจำปีงบประมาณ 2566
1241 ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวจุไรวรรณ รักสมยา ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เนื่องในโอกาสเข้ารับแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ