# Name
1854 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่งคราว
1855 การประชุม เตรียมความพร้อมงานอาคารสถานที่ภายในสถานศึกษา การติดตั้งพัดลม ประจำปีการศึกษา2567