# Name
1698 การประชุมสร้างความเข้าใจโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ครั้งที่1 ประจำปี 2567 ผ่านระบบ Zoom Education
1699 การอบรมเชิงปฎิบัติการตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปี 2567