# Name
1573 เปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566
1574 บรรยายเล่าเรื่องเมืองสุพรรณ แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์