# Name
1753 เผยแพร่ผลงานวิจัยของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
1754 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่วิทยากร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพแกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล (Up-skill / Re-skill TO BE NUMBER ONE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567