# Name
1844 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย
1845 เข้าเยี่ยมและพบปะพูดคุยติดตามผล การเข้าเช็คและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนอานันท์