# Name
1710 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้เข้ารับการตรวจสอบห้องปฎิบัติการมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามแบบ มฐ.1 โดยมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ เข้าตรวจความพร้อมและความเหมาะสมเพื่ออนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
1711 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรและแผนการเรียน กำกับติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2567