# Name
1842 กล่าวชื่นชนนักเรียน นักศึกษาที่ให้ความร่วมมือกิจกรรมวันไหว้ครูเป็นอย่างดี และเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2567
1843 ร่วมพิธีสถาปนาโรงเรียนนายสิบทหารบก ครอบรอบปีที่57