# Name
1744 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพแกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล (Up-skill / Re-skill TO BE NUMBER ONE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567
1745 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล (Up-skill / Re-skill) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567