# Name
1840 ประธาน พิธีไหว้ครู และพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2567
1841 พบปะเยี่ยมชมนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง วันไหว้ครู แต่ละแผนกวิชา