# Name
1858 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี2567 สภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน ร่วมกับพระครูโอภาสกาญจนธรรม
1859 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และชมรมTO BE NUMBER ONE ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้