# Name
1767 นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับชมการแสดง ของผู้แทนนักเรียนชมรม ชมรม TO BE NUMBER ONE และพบปะพูดคุยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ กับ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ผู้แทนนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE ผู้แทน นักเรียน อวท.
1768 นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับชมผลงาน วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล