# Name
1763 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมด้วยคณะครูแผนกคอมพิวเตอร์ ร่วมต้อนรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันเปิดภาคเรียน
1764 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสิน การประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567 ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2567