# Name
693 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จังหวัดสุมทรสาคร เข้าศึกษาดูงานในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
694 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพหนังสืออาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ศึกษาดูงาน