# Name
1846 ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา กิจกรรม "การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา2567
1847 ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา กิจกรรม "การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา2567