# Name
1266 เปิดภาคเรียนที่2 ประจำปี2566
1267 การต้อนรับนางสาวอมรรัตน์ ข้อออ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลับ นายภัทราวุธ ญาณสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคร้า และนายสุนทร สุขวังไทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่