# Name
1081 ประกาศการจัดสรรงบประมาณแผนธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566
1082 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566