# Name
1516 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล กับโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
1517 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลให้การต้อนรับ นางสาธิตา ทันตเวช ผู้ทรงคุณวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันภาคใต้3 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ และนางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยวังการอาชีพวังไกลกังวล