# Name
1595 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้ให้คำแนะนำและแบ่งปันประสบการณ์ในการพัฒนาและการสร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในเครือข่าย TO BE NUMBER ONE
1596 นายลำปาง พันธ์เพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ให้การต้อนรับ ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าเยี่ยมชม ศาลาไหมไทย และการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างอากาศยาน