# Name
1575 โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน การแข่งขันทักษะความรู้ทางการเงิน (Fin.ดี We Can Do!!!) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส. งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 32
1576 บรรยายการสร้างแรงบันดาลใจด้านจิตอาสาด้วยหัวใจ