# Name
635 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวัล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานประจำร้านสหการ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
636 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงานประจำร้านค้าสหการ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล