# Name
1230 การปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ ในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2566
1231 การต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร