# Name
1001 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) รุ่นที่3/2566
1002 ต้อนรับคณาจารย์จากภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าศึกษาดูงาน