# Name
859 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment E TO E) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
860 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท