# Name
1046 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนางชลาทิพย์ โลหะศิริ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้ตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 จังหวัดชัยภูมิ
1047 พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ทหารกองประจำการ และทหารใหม่ ผลัดที่ 1 รุ่นปี 2566