# Name
1728 ๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
1729 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล น.ส.เบญจมาศ รัตนโนภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ร่วมอนุโมทนางานบวช นายณัฐชกร อินทร์สังข์ ครูประจำแผนกวิชาสามัญ หัวหน้างานกิจกรรม