# Name
1490 ดร. วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ รัตนโนภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมทำเล่มประเมินสถานศึกษาสีขาว ประจำปีการศึกษา 2566
1491 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาและคณะครูแต่ละแผนกได้รับรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมี นางสาวเบญจมาศ รัตนโนภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้มอบรางวัล