# Name
1450 โรงเรียนนายสิบทหารบก ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ปิดพิธีโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับทหารกองประจำการ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2
1451 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" รณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง