# Name
964 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยผู้บริหาร โรงเรียนเอกชน จังหวัดหนองคาย เข้าศึกษาดูงาน
965 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน