# Name
1011 การรับเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควต้า
1012 ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนการจัดการชั้นเรียน และส่งนางสาวสุดาพร พานแพน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน