# Name
849 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ "รับเงินเยียวยา 2,000 บาท"
850 ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการสร้างกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ