# Name
1734 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มอบหมายให้ นายอนุชาติ แก้วมาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คณะครูให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (นักศึกษาฝึกสอน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้ารับการฝึกปฏิบัติการสอนในภาคเรียนการศึกษาที่1 และภาคเรียนที่2 ประจำปีการศึกษา2567
1735 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มอบหมายให้นายกู้เกียรติ ดวงพลพรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมประชุมระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2567 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)