# Name
1680 การต้อนรับนายอัศวิน พานแก้ว ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสรรหาว่าจ้าง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1681 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่1