# Name
1548 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานพิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขัน ROBOT CONTEST 2566 การแข่งขันหุ่นยนต์ บังคับมือ ครั้งที่2
1549 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้ารับเกียรติบัตร โครงการกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อเป็นสร้างขวัญ กำลังใจ ยกย่องเชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2567