# Name
1542 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานกรรมการ นายกู้เกียรติ ดวงพลพรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และนางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพล รองประธานกรรมการ ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการบันทึกภาพ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่32 อาชีวศึกษาสุพรรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี ผ่านระบบZOOM Meeting
1543 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นผู้มอบโล่รางวัล ให้แก่นางสาวกฤติกา ภักดีผล นักเรียนระดับชั้นปวช ปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด เนื่องในโอกาสได้รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าคารวะนายกรัฐมนตรีและรับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลระดับ 5 ดาว ระดับชาติ การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแก่ คณะครูและนักเรียน นักศึกษา