# Name
698 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
699 ขอแสดงความยินดีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ