# Name
1512 บริษัท บี-ควิก จํากัด ได้เข้าประชาสัมพันธ์และแนะนำบริษัทฯ ให้แก่นักศึกษาใน ระดับชั้น ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์ และผู้ปกครอง วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้ สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะประสบการณ์จริง จากสถานประกอบการ
1513 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ในงาน"สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่" ภาคกลาง เด็กคิดได้ คิดเป็น สร้างสรรค์ผลงาน เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2566