# Name
1544 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดกิจกรรมนักเรียนแกนนำคุณธรรมนำเสนอโครงงานคุณธรรมบริเวณหน้าเสาธงเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนโครงงานและเชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย แผนกการตลาด โครงงาน “Marketing smart girl “ แผนกการบัญชี โครงงาน “Accounting E savings และโครงงานแผนกคอมพิวเตอร์ “รองเท้าเข้าที่ทำดีไม่ยาก”
1545 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานกรรมการ นายกู้เกียรติ ดวงพลพรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานการจัดงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับชาติครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566