# Name
1546 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานการเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีคุณตติยะ อัครวานิชตระกูล ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอทอป จำกัด บรรยายในหัวข้อ"คุณลักษณะของนักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพที่สถานประกอบการต้องการ"
1547 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ แผนกวิชาการตลาด