# Name
1480 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการ R-Chee Wa Strong Network To Be Number One Success สัมมนาเชิงปฎิบัติการเครือข่ายชมรม To Be Number One กลุ่มอาชีวศึกษา - อุดมศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งและองค์ความรู้สู่ความเป็นหนึ่ง และบรรยายหัวข้อ Inspiration To Be Number One
1481 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นผู้มอบรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมีผลการประเมิน