# Name
746 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนและการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙
747 ร่วมการประชุมทางไกลระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อรับนโยบายการปฏิบัติราชการ