# Name
1536 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานการประชุม ซักซ้อมความเข้าใจการยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายประจำปี ครั้งที่1/2567 และให้ยืนยันเงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ต้องการรับย้าย
1537 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลกับหน่วยงาน